فقط تا ۲۳ دی ماه این فرصت باقیست !

بسته ۱

کردیت کارت ویزا – مستر کارت با حساب بانکی دائمی حضوری/ بانک واکیف

۲۶,۷۵۰,۰۰۰

تومان

۲۰,۵۹۷,۵۰۰

تومان

بسته ۲

کردیت کارت ویزا – مستر کارت با حساب بانکی دائمی حضوری

۱۵,۰۳۲,۷۸۵

تومان

۱۲,۰۲۶,۲۲۸

تومان

بسته ۳

کردیت کارت ویزا – مستر کارت با حساب بانکی دائمی (غیر حضوری)

۱۵,۰۳۲,۷۸۵

تومان

۱۲,۰۲۶,۲۲۸

تومان