رویه حفاظت در وبسایت Cippoint

سی آی پی پوینت هیچگونه اطلاعات مربوط به شما را بدون اجازه صریح آن به دیگران نخواهد داد. سی آی پی پوینت با استفاده از فرم هایی اطلاعات تماس کاربران (مانند نام، آدرس، شماره تلفن تماس، پست الکترونیک و…) را دریافت و برای سفارشات، درخواست‌ها، خدمات پس از فروش و دریافت نظرات و پیشنهادات درباره محصولات و خدمات از آن‌ها استفاده می‌نماید. سیستم یکپارچه سی آی پی پوینت برای هر کاربر یک حساب کاربری ایجاد می‌کند. از اطلاعات شما تنها در هنگامی استفاده خواهد شد، که لازم است تغییر و تحولاتی در محصولات و خدمات محصول و یا خدمات جدید سی آی پی پوینت و شرایط ویژه‌ای که ممکن است برای شما قابل توجه باشد به اطلاعتان برسد. در صورتیکه ترجیح می‌دهید. ممکن است سی آی پی پوینت بمنظور پخش آگهی‌های مربوط به خدمات و محصولات خود از این اطلاعات استفاده نماید. سی آی پی پوینت اطلاعات جمع آوری شده درباره مشترکین را با استفاده از سیستم گزارش آمار وب سایت انجام و در جهت پیش برد و توسعه خدمات و محصولات آن‌ها را مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌دهد. سی آی پی پوینت بر این باور است که نگهداری و حفظ مصونیت اطلاعات کاربری ارزش زیادی دارد. این سیاست حفظ اسرار، همراه با دیگر سیاست‌ها، راه‌ حل‌ها و فعالیت‌های سی آی پی پوینت ، نمایانگر یک تلاش متعهدانه برای ایمن نگاه داشتن اطلاعات محدودی است که از کاربران جمع‌آوری و روی وب سایت ما نگهداری می‌شود. در همین راستا تدابیر امنیتی زیر را جهت عدم دسترسی افراد به اطلاعات مشتریان وضع شده است: عدم دسترسی کارمندان غیر مرتبط شرکت به اطلاعات تماس و مالی مشتریان نگهداری اطلاعات مشتری به صورت رمز شده در پایگاه داده. ایجاد سطح فوق العاده بالایی از کنترل برای جلوگیری از، سوء استفاده، از دست رفتن و یا جابجایی اطلاعات در وب سایت.

Protection procedure on the Cippoint website

CIP Point will not give any information about you to others without your express permission. Using forms, CIP Point receives users' contact information (such as name, address, contact phone number, email, etc.) uses CIP Point integrated system creates a user account for each user. Your information will be used only when it is necessary to notify you of changes and developments in CIP Point's products and services or new services and special conditions that may be significant for you. If you prefer. CIP Point may use this information to broadcast advertisements related to its services and products. CIP Point analyzes the collected information about subscribers using the website statistics reporting system in order to promote and develop their services and products. CIP Point believes that maintaining and maintaining the privacy of user information is of great value. This Privacy Policy, along with CIP Point's other policies, solutions and practices, represents a dedicated effort to keep the limited information collected from users and maintained on our website secure. In this regard, the following security measures have been put in place to prevent people from accessing customer information: The lack of access of unrelated employees of the company to the contact and financial information of customers Keeping customer information encrypted in the database. Establishing an exceptionally high level of control to prevent, misuse, loss or transfer of information on the website.