ظرفیت افتتاح حساب حضوری

پیش از ثبت اطلاعات هویتی و انتخاب تاریخ جهت افتتاح حساب و حضور در شعبه، جدول زیر را بررسی کنید تا از وجود ظرفیت اطمینان حاصل نمایید.

روزدوشنبهسه شنبهچهار شنبهپنج شنبهجمعه
تاریخ
1402/12/28
1402/12/29
1403/01/02
1403/01/03
1403/01/04
زراعت بانک


3 ظرفیت


3 ظرفیت


3 ظرفیت


تمام شد


3 ظرفیت


3 ظرفیت


3 ظرفیت


2 ظرفیت


3 ظرفیت


تمام شد
واکیف بانک


2 ظرفیت
1 ظرفیت
1 ظرفیت
1 ظرفیت


تمام شد


تمام شد


3 ظرفیت


2 ظرفیت


3 ظرفیت


2 ظرفیت
تاریخ
1403/01/06
1403/01/07
1403/01/08
1403/01/09
1403/01/10
زراعت بانک


3 ظرفیت


2 ظرفیت


1 ظرفیت


3 ظرفیت


تمام شد


3 ظرفیت


3 ظرفیت


3 ظرفیت


3 ظرفیت


3 ظرفیت
واکیف بانک


3 ظرفیت


3 ظرفیت


3 ظرفیت


3 ظرفیت


تمام شد


تمام شد


3 ظرفیت


2 ظرفیت


3 ظرفیت


تمام شد
تاریخ
1403/01/13
1403/01/14
1403/01/15
1403/01/16
1403/01/17
زراعت بانک


3 ظرفیت


2 ظرفیت


1 ظرفیت


3 ظرفیت


تمام شد


3 ظرفیت


3 ظرفیت


3 ظرفیت


3 ظرفیت


3 ظرفیت
واکیف بانک


3 ظرفیت


3 ظرفیت


3 ظرفیت


3 ظرفیت


تمام شد


تمام شد


3 ظرفیت


2 ظرفیت


3 ظرفیت


تمام شد
تاریخ
1403/01/20
1403/01/21
1403/01/22
1403/01/23
1403/01/24
زراعت بانک


3 ظرفیت


2 ظرفیت


1 ظرفیت


3 ظرفیت


تمام شد


تمام شد


3 ظرفیت


2 ظرفیت


3 ظرفیت


تمام شد
واکیف بانک


3 ظرفیت


3 ظرفیت


3 ظرفیت


3 ظرفیت


تمام شد


3 ظرفیت


3 ظرفیت


3 ظرفیت


3 ظرفیت


3 ظرفیت

به نکات زیر توجه کنید: